Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віртуальна виставка нових надходжень
 
 

74.58(4УКР)Д
Щ 36


Щедрий урожай на життєвій ниві [Текст] : до 80-річчя І. М. Брюховецького / ред. І. Вертікова, О. Мовчан. - Суми : СНАУ, 2016. - 52 с.


Посібник створено до 80-річчя Івана Миколайовича Брюховецького-людини-легенди, справжнього патріарху аграрної освіти.
Для студентів, викладачів.


22.361я73
С 91


Сучасні методи дослідження структури речовини. Спеціальний фізичний практикум [Текст] : навч. посібник / В. Б. Лобода, В. С. Іваній, С. М. Хурсенко [та ін.] ; за ред. В. Б. Лободи. - Суми : Університетська книга, 2010. - 259 с.


У посібнику висвітлено фізичні основи сучасних методів дослідження структури матерії та запропоновано лабораторні роботи для більш глибокого ознайомлення з будовою й принципами роботи електронно-оптичних, мас-спектрометричних і рентгенівських приладів тощо.
Для студентів, викладачів.


31.77я73
Л 68


Лобода В. Б. Фізичні основи вакуумної техніки. Ч. 1 [Текст] : навч. посібник / В. Б. Лобода. - Суми : Університетська книга, 2011. - 253 с.


Посібник охоплює практично всі основні розділи вакуумної техніки. Значне місце відведене аналізу фізичних явищ і процесів, на яких базується робота як класичних, так і сучасних вакуумних пристроїв.
Для студентів, викладачів.


22.3я73
Л 12


Лабораторний практикум з фізичних основ вакуумної техніки [Текст] : навч. посібник / В. Б. Лобода, С. М. Хурсенко, Ю. О. Шкурдода [та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Лободи. - Суми : Університетська книга, 2012. - 230 с.


Практикум містить 10 сучасних лабораторних робіт з фізичних основ вакуумної техніки, яким передують короткі теоретичні відомості, що дозволяють студентам більш глибоко засвоїти сутність фізичних явищ та ідей, покладених в основу роботи вакуумного обладнання.
Для студентів, викладачів.


67.9(4УКР)308я73
К 68


Коробка О. С. Кримінальне право України (теоретична частина) [Текст] : навч. посібник / О. С. Коробка. - Суми : СНАУ, 2015. - 225 с.


У посібнику розглядаються основні питання навчальної дисципліни «Кримінальне право України».
Для студентів, викладачів.


65.9(4УКР)290-93я73
М 71


Мішенін Є. В. Капітал підприємства : формування та використання [Текст] : навчальний посібник / Є. В. Мішенін, О. М. Ковальова. - Суми : ВВП Мрія, 2016. - 388 с.


В навчальному посібнику розкриваються сутність та зміст капіталу як економічної основи функціонування підприємства. Для засвоєння теоретичного матеріалу запропоновані контрольні запитання, тестові і практичні завдання.
Для студентів, аспірантів, викладачів.


48.81я73
З-84


Зон Г. А.
Судово-ветеринарна травматологія [Текст] : навчальний посібник / Г. А. Зон, Л. Б. Івановська. - Суми : Мрія-1, 2015. - 82 с.


Автори об’єднали інформацію про класифікацію тілесних ушкоджень, особливості утворення переломів, причини смерті, що виникають внаслідок механічної травми та при раптовій смерті, особливості пошкоджень тіла тупими, гострими предметами, вогнепальною і газовою зброєю, визначити їх судово-ветеринарне значення.
Для студентів, викладачів.


65.9(4УКР)290
Д 38


Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : монографія / А. М. Бричко, В. М. Бутенко, О. В. Дяченко [та ін.] ; за наук. ред. Н. І. Строченко, В. В. Пилипенка, О. М. Ковальової. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 3. - 311 с.


Монографія присвячена питанням соціо-еколого-економічного розвитку підприємств в регіонально-галузевому вимірі. У праці запропоновано механізми, що істотно впливають на економічні, фінансові, екологічні та соціальні параметри розвитку підприємств різної галузевої та регіональної приналежності.
Для студентів, аспірантів, викладачів.


32.81я73
Л 97


Лямец В. И.
Основы общей теории систем и системный анализ [Текст] : учебное пособие / В. И. Лямец, В. И. Успаленко. – Харьков : Бурун и К, Киев : ООО КНТ, 2015. - 304 с.


Учебное пособие содержит теоретический материал по основам общей теории сложных систем и методологии анализа и решения проблем, связанных с функционированием систем. Это в совокупности даёт достаточно полное представление об учебной дисциплине "Системный анализ".
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


65.5я73
W 83


World economy [Текст] : training manual / edited by Y. Kozak, T. Sporek. -3th edition, revised and enlarged. – Kyiv : Katowice : CUL, 2016. - 185 p.


It provides the analysis of the formation and development of the global economy as a specific, organic and holistic system. Particular attention is paid to the typological and regional-integration structures of the world economy, and also to the countries’ economic policy.
For students, teachers.


67.9(4УКР)307
М 10


M&A Practice in Agricultural Business [Текст] : practical guide / D. K. Alexandrov, A. A. Fedun, O. O. Kryzhanivska [and others]. - Kyiv, 2015. - 176 p.


The book analyses the provisions of the existing and future agricultural laws and on the basis of the findings of such analysis assesses the development of the agricultural sector, provides detailed description of key stages of investment process, and gives recommendations on how to deal with issues arising in the course of transactions . Each article ends with a comprehensive expert opinion.
The book is intended for students, teachers.


65.9(4УКР)31-37я73
М 38


Машошина Т. В.
Смета. Проектирование. Строительство [Текст] : учебно-практическое пособие / Т. В. Машошина. – К. : Центр учебной литературы, 2016. – 136 с.


В книге изложен теоретический и практический материал на основе многолетней практической деятельности автора в реальной экономике строительной отрасли по определению затрат труда. Разработаны конкретные рекомендации и мероприятия не только по сметному нормированию, но и по изучению основ и специфики сметного дела, ориентированных на практическое применение с учётом специализации конкретных строительных работ.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


34.4ц.я73
Л 93


Любомудров С. А.
Метрология, стандартизация и сертификация : нормирование точности [Текст] : учебник / С. А. Любомудров, А. А. Смирнов, С. Б. Тарасов. – К. : Сварог, 2015. - 206 с.


Учебник содержит сведения по основам метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости гладких цилиндрических соединений, подшипников, резьбовых соединений и зубчатых зацеплений.
Учебник предназначен для студентов, преподавателей.


31.15я73
К 78


Краснянский М. Е.
Энергосбережение [Текст] : учебное пособие / М. Е. Краснянский. - 2-е изд., испр. и доп. – К. : Кондор, 2016. - 176 с.


Книга содержит подробную и глубокую качественную и количественную оценку передовых достижений энергосбережения и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также новейшие мировые тенденции и разработки в области энергосбережения и ВИЭ.
Для студентов, магистров.


72в6я73
К 71


Космин В. В.
Основы научных исследований : общий курс [Текст] : учебное пособие / В. В. Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Сварог, 2016. – 227 с.


Учебное пособие знакомит с сущностью и функциями науки, основными понятиями научного исследования, методами получения знаний и их формами, процессом научного исследования. Приводятся сведения по подготовке, оформлению и публичному апробированию научной работы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


65.5я73
Х 86


Халевинская Е. Д.
Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учебник / Е. Д. Халевинская. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Сварог, 2016. - 400 с.


В учебнике раскрыты основы всемирного хозяйства, также отражены основные теории мировой торговли, тенденции и организация мировой торговли и мировых товарных рынков. Особое внимание уделено международным кредитным отношениям, в том числе доминирующим в международном движении капитала портфельным инвестициям.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


65.584.3я73
Х 86


Хохлов А. В.
Мировые товарные рынки [Текст] : учебное пособие / А. В. Хохлов. – К. : Сварог, 2016. - 304 с.


В пособии рассмотрены все крупные отраслевые рынки и отдельные товарные рынки, где видное положение занимает Украина. Отображены товарная структура и специфика функционирования рынков, их динамика позиций ведущих стран в первом десятилетии XXI в., влияние глобального финансово-экономического кризиса и новейшие тенденции развития.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


38.6я73
С 13


Савйовский В. В.
Возведение и реконструкция сооружений [Текст] : учебное пособие / В. В. Савйовский. - К. : Лира-К, 2016. - 268 с.


В пособии освещены вопросы технологии возведения и реконструкции подземных, наземных, высотных и пространственных сооружений различного назначения. Представлены материалы по технологическому проектированию и инженерной подготовке к производству строительно-монтажных работ. Приведены новейшие технологии устройства теплоизоляционных и гидроизоляционных покрытий.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


65.9(4УКР)441-21я73
С 12


Савельева Е. А.
Экономика и управление недвижимостью [Текст] : учебное пособие / Е. А. Савельева. - К. : Сварог, 2016. – 336 с.


В пособии рассматриваются правовые и финансовые аспекты экономики и управления недвижимостью, анализ рынка недвижимости, особенности инвестирования и ипотечного кредитования, сущность девелопмента, принципы и подходы к эффективному управлению современными объектами недвижимости, а также вопросы технической эксплуатации и безопасности зданий, оценки земли и объектов недвижимости.
Для студентов, аспирантов, преподавателей.


22.21я73
Р 49


Рибалка О. І.
Прикладна механіка [Текст] : навч. посібник /О. І. Рибалка, О. В Радчук. - Суми : Сумський національний аграрний університет, 2015. -250 с.


У навчальному посібнику викладено основи розрахунків для забезпечення функціональної здатності елементів технічних об’єктів та наведено конструкції елементів загального призначення в технічних об’єктах з основами їхніх прикладних розрахунків та конструювання.
Для студентів, викладачів.


41.4к94
А 26


Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни [Текст] : монографія / О. В. Харченко, Ю. Г. Міщенко, В. І. Прасол [ та ін.] ; за ред. О. В. Харченка, Ю. Г. Міщенка. - Суми : Університетська книга, 2015. – 69 с.


У пропонованому дослідженні висвітлюється проблема порівняльного оцінювання сівозмін з погляду агроекономічної ефективності та екологічної доцільності. Пропонується здійснювати таку оцінку в два етапи : на першому етапі оцінювати окремі культури агроекономічними та екологічними показниками, на другому-оцінювати за зазначеними критеріями кожну сівозміну зі своєю структурою культур.
Для науковців, студентів.


26.12я73
К 94


Кусов В. С.
Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки [Текст] : учебник / В. С. Кусов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с.


В учебнике изложены методы получения и обработки информации о местности путем непосредственных геодезических измерений и с помощью топографических карт, аэрокосмических и наземных снимков.
Предназначено для студентов, преподавателей.


26.12я73
Б 90


Буденков Н. А.
Курс инженерной геодезии [Текст] : учебник / Н. А. Буденков, П. А. Нехорошков, О. Г. Щекова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2014. - 272 с.


В учебном пособии даны общие сведения о геодезии, фигуре и размерах Земли; описаны методы геодезических измерений и оценки точности полученных результатов; рассмотрены методы построения геодезических сетей, производства топографических съемок.
Предназначено для студентов, преподавателей.


41.4я73
Э 40


Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст] : учебник / Н. С. Матюк, А. И. Беленков, М. А. Мазиров, В. Д. Полин. - 2-е изд., испр. . - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2014. - 224 с.


В учебнике изложены понятия о факторах почвообразования, составе, свойствах и режимах почв. Дана характеристика сорных растений и мер борьбы с ними, освещены вопросы построения севооборотов в механической обработки почвы, рассмотрены экономические и экологические аспекты применения удобрений.
Предназначено для студентов, преподавателей.


65.9(4УКР)291.6-21я73
Р 83


Рудинская Е. В.
Корпоративный менеджмент [Текст] : учебное пособие / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич. - К. : КНТ : Эльга-Н, 2014. - 416 с.


Данное учебное пособие включает две дисциплины: корпоративное инвестирование и корпоративную культуру, которые в международной практике менеджмента изучаются и реализуются комплексно, как части единого целого – корпоративного менеджмента.
Предназначено для студентов, преподавателей.


38.5я73
С 33


Сетков В. И.
Строительные конструкции : расчет и проектирование [Текст] : учебник / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. – 3-е изд., доп. и испр. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 444 с.


В учебнике излагаются основы проектирования и расчета наиболее простых и широко распространенных в строительной практике несущих конструкций.
Предназначено для студентов, преподавателей, аспирантов.


36-1я73
Р 59


Рогожин В. В.
Биохимия сельскохозяйственной продукции [Текст] : учебник / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. – СПб. : ГИОРД, 2014. – 544 с.


Рассмотрены состав и свойства основных биогенных соединений (углеводов, липидов, аминокислот, нуклеиновых кислот, белков, ферментов и др.) и биохимические процессы синтеза, превращений и распада органических веществ в организмах.
Предназначено для студентов, преподавателей, аспирантов.


38.756я73
Х 69


Ходанович Б. В.
Проектирование и строительство животноводческих объектов [Текст] : учебник / Б. В. Ходанович. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во «Лань», 2015. - 288 с.


В учебнике изложены сведения и рекомендации, необходимые для проектирования, строительства и эксплуатации животноводческих объектов. Представлены технические решения предприятий для различных видов животных, отвечающих современным требованиям повышения качества продукции и охраны окружающей среды.
Предназначено для студентов, преподавателей, аспирантов.


31.6я73
З-55


Земсков В. И.
Возобновляемые источники энергии в АПК [Текст] : учебное пособие / В. И. Земсков. – СПб. : Изд-во «Лань», 2014. – 368 с.


В учебном пособии рассмотрены вопросы использования таких возобновляемых источников энергии, как солнечная, геотермальная, энергия биомассы и энергия ветра.
Предназначено для студентов, преподавателей, аспирантов.


43.28
К 56


Коваленко І. М.
Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем [Текст] : монографія / І. М. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2015. - 360 с.


Монографія присвячена вивченню екології, біології і структури популяції великої групи видів рослин трав’яно-чагарничкового ярусу
лісових екосистем Північно-Східної України.
Для студентів, науковців.


65.9(4УКР)290-98я73
М 44


Mazii Inna M.
Economics and finance of enterprise [Текст] : text book/ Inna M. Mazii, Inna V. Lozynska, Nataliia H. Maslak. - Sumy, 2015. – 144 p.


The purpose of discipline is to provide future professionals with the economy all professional aspirations thorough knowledge of the main sections of applied economics and particularly in planning, organizing and providing efficiency at the enterprise level as a primary social production, as well as the necessary practical skills to manage a market economy at the present stage of its development.
Also it's important for students to understand how microeconomics can aid managerial decisions of agribusiness. Students will learn to apply economic analysis to a wide variety of issues fundamental to the success of ag enterprises.


28.573я73+28.581я73
С 43


Скляр В. Г.
Екологічна фізіологія рослин [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Скляр; за заг. ред. Ю. А. Злобіна.- Суми : Університетська книга, 2015. - 259 с.


У навчальному посібнику висвітлено сучасні наукові дані про фізіологічні процеси, що становлять основу життєдіяльності рослин. Розглянуто реагування зелених рослин на довкілля й способи їхньої адаптації до несприятливих умов, викликаних як абіотичними, так і біотичними чинниками.
Для студентів, викладачів.


65.9(4УКР)262.10я73
К 89


Кузнецова С. А.
Банківська система [Текст] : навчальний посібник / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 400 с.


В навчальному посібнику розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та зарубіжних країн, висвітлено питання організації та проведення активних та пасивних операцій банків, надання послуг, методологія проведення статистичного та фінансової безпеки банків.
Для студентів, аспіратів, викладачів.


43.4
В 26


Ведмідь М. М.
Похідні і малооцінні деревостани та їх реконструкція у дібровах Лівобережної України [Текст] : монографія / М. М. Ведмідь, А. М. Жежкун. - Суми : СНАУ, 2014. - 260 с.У монографії висвітлені особливості формування похідних і малоцінних деревостанів дібров та судібров Лівобережної України. Визначено ступень використання потенційної продуктивності земель похідними деревостанами. Узагальнені наукові результати 20-річного досвіду реконструкції похідних та малоцінних деревостанів дібров.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


42.113-31
П 30


Петренкова В. П.
Теоретичні основи селекції зернобобових культур на стійкість до шкідливих організмів [Текст] : наукове видання / В. П. Петренкова, Т. В. Сокол, І. С. Лучна. - Харків : Колегіум, 2013. - 200 с.


На сьогоднішній день в Україні нагальною потребою є дослідження, спрямовані на пошук ефективних джерел стійкості зернобобових культур до збудників місцевих популяцій окремих видів патогенів та шкідників для створення ліній і на їх основі сортів з груповою та комплексною стійкістю до шкідливих організмів.
Для студентів, аспірантів, викладачів


65.9(4УКР)32-511.3я73
З-52


Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою [Текст] : навчальний посібник / А. М. Третяк [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 236 с.


Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


65.9(4УКР)28я73
С 83


Стратегія сталого розвитку [Текст] : підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, Л. Г. Мельник [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 446 с.


У підручнику наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку природи, основні закони і принципи сучасної екології, основи еволюційного вчення, положення екологічної парадигми, ознаки і складові сучасної біосферної кризи людства.
Для студентів, аспірантів, викладачів.


28.082я73
Г 46


Гідроботаніка [Текст] : навчальний посібник / Ю. Р. Гроховська, О. Є. Ходосонцев, Ю. В. Пилипенко [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 376 с.


У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем.
Для студентів, аспірантів, викладачів.


67.9(4УКР)307я73
Р 33


Реєстрація земельних ділянок [Текст] : підручник / ред. М. Г. Ступень. - К. : Агроосвіта, 2014. - 359 с.


У підручнику розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних ділянок та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


65.9(4УКР)32-511.3я73
Т 66


Третяк А. М.
Землеустрій [Текст] : підручник / А. М. Третяк. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 520 с.


У підручнику викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


46.11я73
Г 66


Гопка Б. М.
Нетрадиційне конярство [Текст] : навчальний посібник / Б. М. Гопка, В. Д. Судай, В. Е. Скоцик. - К. : Вища освіта, 2008. - 191 с.


У навчальному посібнику розповідається про використання коней як донорів крові для виробництва лікувальних сироваток, профілактики й лікування хвороб людей верховою їздою, біологічну та харчову цінність конини, молочну продуктивність кобил, використання конини і кобилячого молока в педіатрії.
Для студентів, аспіратів, викладачів.


65.9(4УКР)49-21я73
М 50


Менеджмент громадських організацій. Вибрані питання теорії та практики [Текст] : навчальний посібник / Є. В. Мішенін, М. О. Соколов ; ред.: О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, О. А. Лук'янихіна. - Суми : Університетська книга, 2015. - 366 с.


У навчальному посібнику розглянуті основні засади управління громадськими організаціями: розкрите поняття та види, процедура їх створення та реєстрації, механізм взаємодії держави з громадськими організаціями.
Для викладачів, аспірантів, студентів.


42я73
Т 38


Технічні культури [Текст] : навчальний посібник / А. В. Мельник [та ін.] ; ред.: О. Г. Жатов, С. М. Каленська. - Суми : Університетська книга, 2015. - 359 с.


У посібнику наведено систематику технічних та квіткових культур, охарактеризовано їхні морфологічні та біологічні особливості, описано сучасні технології вирощування технічних та квіткових культур
Для студентів, аспірантів і викладачів.


67.9(4УКР)307я73
З-51


Земельне право [Текст] : підручник / ред. М. В. Шульга. - Х. : Право, 2014. - 520 с.


У підручнику на основі новітнього земельного законодавства розглядаються актуальні і практично значимі положення, які стосуються особливостей права власності та речових прав на землю в сучасних ринкових умовах, аналізується специфіка правового режиму окремих категорій земель України. Матеріал адаптовано до вимог Болонського процесу та до оновлених навчальних програм вищих юридичних навчальних закладів.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


67.9(4УКР)75
К 68


Коротюк О. В.
Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації [Текст] : навчально-практичний посібник / О. В. Коротюк. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 320 с.


У книзі висвітлені правила і нотаріальні процедури, які складають суть нотаріального посвідчення тих договорів, до яких можуть вдаватися юридичні або фізичні особи. Зазначаються види документів, на підставі яких нотаріуси перевіряють правоздатність і дієздатність сторін договору та наявність у них прав на предмет відповідного правочину.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


67.9(4УКР)301.165с51я73
М 66


Митні інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник / О. Ф. Волик та ін.; ред. П. В. Пашко. - К. : Знання, 2011. - 391 с.


У навчальному посібнику висвітлено основні принципи побудови та вдосконалення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України, її складові, способи формування, збереження та передавання даних. Детально розглядаються програмне забезпечення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


67.9(4УКР)307я73
Е 45


Екологічне право [Текст] : підручник / ред. А. П. Гетьман. - Х. : Право, 2014. - 432 с.


У підручнику розглядаються питання правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


67.9(4УКР)303.104я73
І-18


Іваненко Л. М.
Захист прав споживачів [Текст] : підручник / Л. М. Іваненко, О. М. Язвінська. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 496 с.


Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем захисту прав споживачів. Він охоплює широке коло питань, що пов’язані з розкриттям соціального-політичної та правової парадигми консюмеризму, а також передумови його правові коріння розвитку законодавства у сфері захисту прав споживачів. Державне регулювання відносин у цій сфері.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


52.523.25я73
Я 46


Якобисяк М.
Імунологія [Текст] : підручник / М. Якобисяк; пер. В. В. Чоп'як. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 672 с.


Підручник охоплює всі практичні розділи загальної імунології, поглиблює знання з клінічної імунології та алергології. Особливо на сучасному рівні викладені питання алергопатології, імунорепродуктології, трансплантології, імуноонкології та імунотерапії.
Призначений для студентів, викладачів, аспірантів.


28.693.324
М 23


Манило Л. Г.
Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины [Текст] : монография / Л. Г. Манило; ред. Е. М. Писанец. - К. : Наукова думка, 2014. - 244 с.


В монографии на основании ихтиологических коллекционных материалов Национального научно-природоведческого музея НАН Украины и литературных данных рассмотрены внешняя морфология, биология, распространение, промысловое значение, охранный статус и зоогеографический состав представителей семейства Бычковые в пределах северной части Черного моря и в Азовском море.
Для студентов, преподавателей.


87.3(4УКР)
Б 14


Багалій Д.
Український мандрований філософ Григорій Сковорода [Текст] : монографія / Д. Багалій. - Репр. воспроизведение изд. = Акад. Д. І. Багалій. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода: присуджена вища премія Всеукраїнським комітетом сприяння вченим. - Перше видання: ДВ України, 1926. - К. : Орій, 1992. - 472 с.


Монографія академіка Дмитра Багалія про Г. Сковороду – найкраща в сковородинознавстві. Видано було її єдиний раз у 1926 році мізерним тиражем, і вона одразу стала бібліографічною рідкістю, раритетом на рівні з давніми фоліантами.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


45г(4УКР)
П 77


Присяжнюк М. В.
Наукове забезпечення розвитку українського тваринництва у 20-х роках ХХ століття [Текст] : наукове видання / М. В. Присяжнюк; ред. В. А. Вергунов. - К. : НААНУ. ДНСГБ, 2011. - 84 с.


У виданні на основі широкого кола маловідомих матеріалів висвітлюються питання стану і розвитку тваринницької галузі в умовах нової економічної політики у 1920-х роках минулого століття. Акцентується увага на складному суспільно-політичному становищі в Україні, що стало результатом руйнівних наслідків Першої світової війни та революційних потрясінь початку ХХ століття.
Для студентів, викладачів, аспірантів.


32.973.2я73
В 38


Веселовський Г. В.
Основи комп'ютерної графіки [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Веселовський, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 392 с.


Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, провідні технології та практичні застосування комп’ютерної графіки.
Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів.


65.9(4УКР)32я73
Е 45


Економіка аграрного виробництва [Текст] : навчально-методичний посібник для освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / Е. В. Добровольська та ін. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. - 272 с.


Провідна роль у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках належить фахівцям інженерно-технічного профілю, які були б здатні на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та господарські проблеми розвитку аграрного виробництва в умовах глобалізації.
Посібник призначений для студентів, викладачів.


40.75я73
П 32


Підйомно-транспортні машини [Текст] : навчально-методичний комплекс дисципліни для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з напряму: 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" за вимогами кредитно-модульної системи / І. М. Бендера та ін. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. - 368 с.


Підйомно-транспортуючі машини – основа комплексної механізації та автоматизації виробництва. Від правильного вибору раціональних типів машин залежить високопродуктивна робота окремих цехів, дільниць і підприємства в цілому.
Видання розраховане для студентів, викладачів.


70д
Д 50


Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [Текст] : навчальне видання / Т. Ю. Горбань та ін.; ред.: А. П. Коцур, Н. В. Терес. - К. : Книги-ХХІ, 2007. - 464 с.


Посібник містить 110 нарисів про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у ХХ столітті.
Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.


65.9(4УКР)32
С 47


Славкова О. П.
Розвиток сільськогосподарських теорій: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. П. Славкова. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2010. – 330 с.


У монографії викладено результати комплексного дослідження сучасного стану розвитку сільських теорій. Розглянута методологія сталого розвитку сільських територій та підприємництва, як складової стратегії сталого розвитку, визначено механізми сталого розвитку сільських територій.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, студентів вищих навчальних закладів.


 
     
 


 
 

 

 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН